MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Het erve Rouwhof of Groot Rouwen

Verhaal

Het erve Rouwhof of Groot Rouwen


Het erve Rouwhof of Groot Rouwen (Hasselo)  (De Bollenweg 2 Deurningen)

Dit is een oud erf. Het komt in 1385, dus nu ruim 600 jaar geleden in de rekeningen van de bisschop van Utrecht voor. In 1475 betaalt het erf 2
schild. is 3 Golden Rrjnsche gulden, aan de bisschop van Utrecht en het heeft dan de naam Ruwehoff.
Op het erf woont in 1647 Engbert Ruhoff en Jenne Eheluyden en in 1694 Engelbert rnet Aele Steffens. In 1706 zijn dat Rolef Rouhoff met Wilhelmina Vosmer. Op 3 oktober 1744 moet de inwonende van Rouhof in Hasselo, genaamd Jan Egberink, de somma van een en vijftig gulden en acht stuiver betalen aan Jan Vergeer uit Lonneker. Hieruit bliikt dat Gerrit Rouhof geen manlijke opvolger heeft gehad.

Er worden in de eerstvolgendejaren enige 'noodgerichten'gehouden, waarbij de inboedel, vee en percelen grond worden verkocht.
Op 26 september ll47 wordt het huis met getimmerte verkocht.
Dese verkopinge sall geschieden bij insate, verhoginge en kaersen uitgank, sulx dat diegene die de hoogste insate heeft onder hett bord of telder
geschreven daarvoor sal profijteren een silveren ducaton ad 3 gld. en 3 stuiver en voor anderen daar op so veel hoger mogen setten als het hem
gelieft waar na de kaarse sol worden opgestoken en die bij het uitgaan der kaarse de hoogste heeft sal koper sijn.
Na deze en nog 7 artikelen die de bepalingen inhouden voor deze verkoop voorgelezen te hebben, zien we dat, 'Na ornkeren der tellioren is de
hoogste insate bevortden bij Pr. Pennink, als volmachtiger van Harm  Vaart ad. 1 135 gulden.

Een fabriceur...
In oktober.november 1794 compareerd Pr. H.J. Potken voordragende dat hij tegens heden namens de koopman en fabriceur B.Hemmelder jr. te
Borne heeft gedaan citeeren Roelof Rouwe in Hasselo ten einde om van denzelven betalinge te erlangen van l4 gl. l2 sts. Zijnde de waarde van eenen aan den gecíteerclen reeds op den 6 may 1789 om te weeven gedane bombazijde keeting als mede om betalinge te hebben van 9 sts wegens op den zelven tijd door den geciteerden gekogten 3 pond rijst verzoekende na voorgaande aaneiseling contumacie (ongehoorzaamheid) en  condemnatie (afkeuring) in den Eisch met cle kosten.

Klein Rouwen
In het jaar 1819 heeft notaris Hendrikus Mensink zich naar het plaatsje Klein Roowen te Hasselo begeven om een aantal vaste goederen te verkoper, waaronder het 'Klein Rouwenhuis.'  Dit huis wordt door Jannes Geerdink landbouwer in Hasselo voor 150 gulden gekocht. Deze Jannes Geerdink was voogd over de minderjarige Bernardus Rouwenhuis, vandaar de lage kooppnjs.
Het boerenhuis 'Klein Rouwenhuis'was gebouwd op het grondgebied van Groot Rouwen.


De Bewoners
In die tijd wonen op het erf Groot Rouwen de landbouwer Joannes Rouwen, getrouwd met Euphemia Wierik. Hun zoon Gerrit, geboren op I I
september 1815 trouwt op 9 november 1844 met Maria Wilthuis uit Deurningen. Wanneer Gerrit op 7 april 1893 overlijdt, is zijn opvolger
wederom een Gerhardus, deze is geboren op 26 september 1866 en trouwt op 23 februari 1905 met Maria Sogtoen uit Gammelke. Hun zoon Johannes
Henricus, geboren op 1 mei 1913 is dan erfgenaam en daar weer de zoon van ( ook Johannes) wordt de landbouwer van Groot Rouwen.

Jo Niks, 1977
bewerking: Bert Wolbert
 

Auteur:Jo Niks (1970) bewerking Bert Wolbert in Oet de Boerschopn Herfst 2007 nr.103