MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Het erve Engberink uit de Marke Hasselo

Verhaal

Het erve Engberink uit de Marke Hasselo

Marke Hasselo

 

Het Erve Engberink ( Deurningerstraat oud H134)

 

In het z.g. 'Heberegister', de goederenlijst van het Stift Werden a/d Ruhr

uit het jaar 966, werden reeds drie erven uit Hasselo genoemd. Een van

deze erven droeg de naam Udold en werd later via Odald, Engelbertinc

genoemd. Zowam dus een zeer oud erf..

Honderden jaren daarna vinden we niets van dit erve totdat in het jaar

1343, wederom in de Heberegisters van Werden, de naam Engelbertinc

opduikr. In 1381-'83 hout Johan Dalsche to enen borchleen to

Diepenheim o.a. den tienden over Engelbertinc ghelegen in den kerspel

van Aldenzale in der buerscap van Hasselo.

Nadien komen we het erf in vele registers en beschrijvingen van Hasselo

tegen.

 

Het erf Engelbertinc heeft ook verschillende eigenaren gekend, waaronder

Herman en Johan van Twickelo (1611-1622). In het jaar 1743 is het bezit

van het erf, dan dan Engberink genoemd wordt in discussie. Hermina

Bruinink, weduwe van de jonge Jan Engberink, vordert het herstel en

handhaving in haar bezit van het goed Engberink te Hasselo, waarin zij

door haar schoonmoeder Fenne Geerdink weduwe van Jan Oude

Engberink en haar zoon Gerrit Engberink wordt gestoord. De stukken

hieromtrent zijn niet compleet en er is geen vonnis.

 

Op 3 september 1787 heeft Bernard Sieverink aangegeven dat hij op de

25e Juli laatstleden heeft aangekocht van Jan Engberink het erve en goed

Engberink op Hasselo, met alles wat daartoe behoord, niets uitgezonderd

voor een somma van tweeduizend driehonderd gulden (F.2300,-) vrij geld.

Nadien krijgt Bernard Sieverink de naam van Bernardus Engberink.Deze

Bernard geeft aan dat zijn oom Jan Engberink op 29 december 1787 is

overleden en dat hij de 'collatorale' successie vererving aan de verwanten

in de zijlinie zal betalen. ('collatorale' : verwanten in de niet- directe lijn

van erfopvolging. Dus het staat hier dubbelop.BW)

 

In 1827 is Jannes Engberink, geboren Oude Nijhuis, landbouwer of

bouwman op het erve Engberink. Hrj verklaart verkocht te hebben aan

zijn stiefkinderen Johannes en Gesina Engberink, meerderjarige kinderen

van Bernardus Engberink en Johanna Reymerink, al de nagelaten

goederen van wijlen de ouders van deze kinderen voor de totaalprijs van

F. 1045,- Welke koopsom de verkoper erkende reeds lange aan zijn

voorzeide stiefkinderen aan koopers in dezen uithoofde en wegens hunne

aandeelen en pretentien aan (de mobilaire en onroerende goederen) de

nalatenschappen van hunne gemelde wijlen ouders ten vollen en deugel$k

verschuldigd te zijn geweest en dus hier mee verklarende te zijn

verrekend, geliguideerd en voldaan en partijen dienvolgens

dienaangaande voer en weder kwiterende.

Een mooi stukje arnbtelijke taal!

 

Bij de notaris Mr.F.C.W. Stork te Oldenzaal verklaart op 4 maart 1831 de

landbouwer Berend Hendrik Wilmers uit Deurningen zich bereid om als

plaatsvervanger van de zoon van Johannes Engberink uit Hasselo dienst te

nernen als schutter bij -den eersten ban der mobile schutterij te Deventer-.

Johannes Engberink neemt dat aan voor de somma van 250 gulden,

waarvan jaarlijks gedurende zijn werkelijke diensttijd aan zijn huiswouw

Catharina Jensen zal worden betaald de som van 50 gulden, met

bijbetaling van vier percent interest. Na de volbrachte diensttijd zullen

dan de resterende gelden betaald worden.

Van dit erf is Johannes Gerhardus Engberink geb.24 April 1850 en

overleden op 1 April 1910. Hij is'Roomsch Catholiek Priester' geweest.

Op 10 October 1889 heeft deze priester bij de notaris Permentier in zijn

laatste wilsbeschikking zijn broer Bemardus als zijn enige erfgenaam

benoemd.

Op het einde van de vorige eeuw woonde Bernardus Engberink, gehuwd

met Gezina Veldhuis op het erf. Hun dochter Johanna trouwde in 1903

met Gerrit Sogtoen. Deze Gerrit Sogtoen geeft aan het erf de naarn

Sogtoen en de drie dochters uit dit huwelijk waren werkzaam in het

onderwijs. De nieuwbouw op de Hasseler Es was de oorzaak dat in het

begin van de jaren tachtig de boerderij werd omgebouwd tot

burgerwoonhuizen.

Als we nog even terug gaan in de tijd dan komen we in het jaar 1760 de

naam Gerrit Engberink op het Hasseler, het westelijk deel van de Marke,

Hasselo tegen en op 29 november 1763 ene Jan Zijvert in het Olde

Engberink. Dit betekent waarschijnlijk dat het (oude) erf Engberink in die

jaren gesplitst is. Dit Oude Engberink, ook wel genoemd Eiminks-wonner

is omstreeks 1965 afgebrand. (zie tekening: Eimink Hasselo)

Op deze plaats wordt dan de bungalow van de heer Sogtoen gebouwd.

 

Jo Niks, 1977

bewerking: Bert Wolbert

Auteur:Jo Niks (1977) met bewerking van Bert Wolbert uit Oet de Boerschopn nr.94 Zomer 2005