MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Erve Hofstede Hasselo

Verhaal

Erve Hofstede Hasselo

Erve Hofstede Hasselo

Het erf Hofstede dat meer dan 500 jaar geleden al bewoond was en dat in 1475 schatting (belasting) moet betalen aan de bisschop van Utrecht, was gelegen dicht bij de Kostersweg en niet ver van het erf 'n Poedel (boer Nijhof). De Hoffstede is in 1601 acht mudde landes geseyes (gezaai) en twe dachmael groesmeyens (een stuk grasland, dat in twee dagen gemaaid kan worden) groot en behoort danaan 't Convent van Oldenzaal. Op 16 januari 1636 werd op het erfeen Gerichte gehouden en "Erschenen Hendrick ten Hoffstede ende Lemme zíjn echte huysvrouwe".

Zij verhuren een "neije camp" aan Jan Verger te Lonneker. Op nieuwjaarsdach 1676 heeft Alent ter Hoffstede sijn soone Herman verhuyrt bij Jan Wenninck in Dorninge vor 7 daeler loon, 8 ellen doock met I paar schoenen per jaar.

Eind 1795 heeft Lambertus Hofstede het moeilijk, hij behoort onder het klooster te Oldenzaal en stuurt in die dagen een request (verzoek) aan de Burgers, Provisionele Representanten of derzelver Gedeputeerden van het volk van Overijssel. Ondergetekende geeft met alle behoorlijke eerbied zeer klaaglijk te kennen, dat hij voor een jaar of wat geleden eerst is getrouwd, dus nog een jonge bouwman zijnde en tot zijn groot verdriet en Ieedwesen al reeds veel ongelukken heeft geleden, zoals aangegeven in het volgende overzicht.

1e Heeft Remonstrant in de jaren 1793 en 1794 zeer slegt gewas, zoo in 't kooren gewas als anders gehadt.

2e  Is hem in den Jaare 1793 een paard van 7 jaar oud verongelukt.

3e  In den Jaare 1794 een nieuw melkt koebeest doodgegaan.

4e  Een paard zijnde 5 jaar oud, door de Fransen na Vorn (Vorden) in Gelderland vermíst in desen jaare 1795.

5e Nog in desen jaare om May hem afgestorven een oud varken met tien biggen, almede twee jonge paarden vullens en eindelijk nog boven dit alles veel haver en hooij aan de militaire Engelse als Franse troepen heeft moeten leveren.

Door alle ongelukken, den Remonstrant in een soberen staat geraakt.

 

Nadat hij mededeelt hoeveel pacht en tienden hij nog te betalen heeft, vraagl hij remissie (korting) op deze verplichtingen. Lambert Hofstede is waarschijnlijk goed voort geholpen, want in 1808 is hij in staat Jannes Arendsen 126 guldens en 12 stuivers te lenen.

In 1847 wordt het erve Hofstede met zijn roerende goederen als nalatenschap, met rechten als erfvolging, verkocht aan Jannes ten Kate ook genaamd Olde Reijmer en ook Olde Hofstede.

Na deze datum heb ik van het erve Hofstede niets meer kunnen vinden,wel van de Olde Hofstede. (Deurningerstraat H67)

Op die plaats woonde in 1731 een klopje Geese in een kamer in Olde Hofste. Een familie Oude Reymer is er in het begin van de vorige eeuw gaan wonen en nakomelingen van deze familie waren de laatste bewoners van dit huis. De Hasseler nieuwbouw heeft de boerderij laten afbreken.

 

Jo Niks, 1977

bewerking: Bert Wolbert

Auteur:Jo Niks (1977) met bewerking van Bert Wolbert uit Oet de Boerschopn nr.92 Winter 2004