MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Erve Game (Hasselo)

Verhaal

Erve Game (Hasselo)

Erve Game ( Deurningerstraat )

 

Het erve Game wordt voor zover nu bekend het eerst vermeld in de

Registers en Rekeningen van het bisdom Utrecht in de jaren 1381-1383.

Daar lezen we onder de Borgmannen van Diepenheim: "Hem Johan

Dalsche hout to enen borchleen to Diepenheim: o.a. den Gadem

gheleghen ín den Kerspel Aldenzale ín de buerscap vdn Hassele. "

 

Honderd j aar later 7 Juli 1484 beleend Zweder van Overhagen, nog

onmondig onder hulderschap van Alert van Heiden, na het overlijden van

zijn grootvader Klaas en van zijnen vader Zweder van Overhagen zich

met het goed Mettinckhof en daarin behorend erve de Gadem en anderen.

Gadem behoort zijn belastingplichten via Mettinckhof te voldoen.

 

ln 1475 is Gadem een Kathe en behoort 1 1/2 gulden aan de bisschop van

Utrecht te betalen. ln 1602 bezit het erf 3 paarden en 4 varkens en moet

per paard één gulden en per varken 1 penning belasting betalen.

Bij de hoofdgeldrekening in 1675 (belasting over personen ouder dan 16 jaar)

zíjn er op het erf Gaeme 3 personen aanwezig. In het register van

schoorsteengeld in 1675 heeft de boerderij Gaeme één schoorsteen

opgegeven.

Op 15 maart 1732 doet knecht Jan Aalberink een beroep op het Gericht,

om van Jasper Game in Hasselo zijn verdiend loon uit betaald te krijgen.

De somma is groot: 31 gulden, 10 stuivers, bovendien nog enig linnen en

schoenen. Ook heeft deze Jan Aalberink nog 25 gulden te goed van wijlen

Arent te Game (vader Jasper) wegens verdiend loon.

De rechter Dr. Michel Albertus Muntz bepaalt dat Jasper dit binnen 14

dagen moet voldoen. Zo vlug ging dit niet, want ruim een jaar later, wordt

er op rechtelijk niveau nog gediscuteerd of Jan Aalberink het erf in het

voorjaar van 1732 wel of niet vrijwillig verlaten heeft. Tenslotte wordt op

de 20" Juni 1733 b! decreet vastgesteld, dat de boer Game de 31 gruden,

l0 stuivers en enig linnen moet betalen. Over de schoenen wordt dan niet

gesproken.

Bij de volkstelling in 1748 wonen op het erf Game alleen Jasper met zijn

dienstbode Jenne. Op het Olde Game wonen dan G. metzijnwouw Gese

en hun dochter Hermina, ouder dan 10 jaar. In het vuurstedenregister van

1752 blijkt dat Game zelf eigenaar is van de boerderij.

In1767 wonen Berendt Gaame met zijn vrouw Anna Weegink op de

boerderij. ln 1773 zijn beiden overleden, want dan wordt er een inventaris

van de nagelaten boedel opgemaakt.

Op 29 July 1773 wordt er dan een noodgericht gehouden op het erf. De

verwalter Rigter is H.J. Bos en de keurnoten zijn Peter Wegink en Albert

Damhuis. Het stuk begint als volgt:

Conditien en voorwaarden waarop ter instantie van de mombaren der

onmundige kinderen van wijlen Berend Game in Hasselo door desen

Weledelen Gerígte na voorgaande publicaties en omroepen langs straten,

aan de meestbiedende tot betaelinge der boedels schulden op heden den

29 July 1773 zullen worden verkogt de navolgende mobile goederen en

koorngewassen.

Dan volgen nog 3 artikelen met richtlijnen v/aaÍaan de koper moet

voldoen. Het is een omvangrijke veiling met meer dan honderd kavels.

 

Berend Game en zijn wouw Anna Weegink hadden na hun overlijden

twee 'onmnndige' kinderen nagelaten. Hun zoon Gerrit huwt twee keer,

de 1" keer met Maria ter Beek en het 2" huwelijk gesloten op 9 Mei 1805

was met Hermina Nibbelink. Uit dit laatste huwelijk werd Hermannus

geboren en hij huwt op 26 Augustus 1837 met Geertrui Holtkamp. Zij

krijgen vijf kinderen. De zoon Johannes geb. 9 Augustus 1843 huwt op 19

November 1880 met Geertruida Mulder. Dit huwelijk krijgt 3 zoons en 4

dochters. Van de zoons is Herman geb.24 mei 1890 de laatste die de

naam van erf draagt en daarop ook de landbouwer is. Hij huwt 9 Juni

l921 met Johanna ter Braak uit Delden en hrj komt te overlijden op 14

Januari 1930.

ln de navolgende jaren kwamen er andere bewoners op het erf wonen. De

boerderij werd verbouwd tot twee woongelegenheden en een brand heeft

een einde gemaakt aan dit oude erf. Tot zover dit erve.

 

Jo Niks, 1977

Bewerking: Bert Wolbert

Auteur:Jo Niks (1977) met bewerking van Bert Wolbert uit Oet de Boerschopn nr.91 Herfst 2004