MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Boek over wederopbouwarchitectuur in Kampen verschenen.

Nieuwsbericht

Boek over wederopbouwarchitectuur in Kampen verschenen.

5/1/2015

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, de zogenoemde wederopbouwperiode, veranderde het aanzien van Nederland drastisch. De bevolking groeide en de middenstand en industrie- en dienstensector floreerden. Vrijwel overal trad modernisering en schaalvergroting op; het platteland werd door talloze ruilverkavelingen op de schop genomen. Door meer welvaart en vrije tijd namen de recreatiemogelijkheden toe, zeker ook door de opkomst van de eigen auto. Het wegennet verbreedde en vertakte zich en hiervoor moesten vaak ingrijpende maatregelen worden genomen, onder meer in de oude binnensteden.

Al deze ontwikkelingen speelden zich ook af op het grondgebied van de huidige gemeente Kampen, in verhevigde mate, want weinig delen van het Oude Land waren zo direct betrokken bij de aanleg van de Zuiderzeepolders, dit infrastructurele project van ongekende omvang. Er ontstond een groot, nieuw achterland, dat het perspectief van de IJsseldelta voorgoed veranderde. Een sterk vooruitgangsgeloof stak de kop op, gedreven door ambitie en optimisme, dat zich weerspiegelde in het hele gebied van de huidige gemeente op allerlei terreinen, maar het meest zichtbaar in de stedenbouw en architectuur.

Deze twee thema’s vormen dan ook het uitgangspunt van het uitgebreide onderzoek dat auteur Geraart Westerink in opdracht van de gemeente Kampen verrichtte en dat leidde tot dit boek. Verrassende vondsten en tot dusverre onbekende feiten kwamen aan het licht.

Een belangrijke doelstelling van de publicatie is het vergroten van de kennis van en waardering voor het historische erfgoed uit de wederopbouwperiode, waardoor een eventuele toekenning van een beschermde status voor geselecteerde objecten in de nabije toekomst beter kan worden gemotiveerd en onderbouwd. 

Het verdwijnen van relicten uit dit tijdperk zou het uitwissen van een deel van onze geschiedenis betekenen en van de ideeën, talenten en motieven van hen die er met volle overtuiging hun beste krachten aan hebben gewijd. Het staat buiten kijf dat dit een ernstige verschraling van ons erfgoed zou zijn.

Kijk voor meer informatie op: http://www.ijsselacademie.nl

Trefwoorden:Kampen, Wederopbouw, Architectuur
Locatie:Kampen gemeente