MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Openbare veiling van de havezate Gramsbergen

Verhaal

De 's Gravenhaegse Courant van 15 mei 1726 meldde: "Word bekend gemaekt, dat ten huyze van de weduwe Cramers, in 't Steedje Hardenberg, in de Provintie van Overijssel, ten overstaen van de heeren door Ridderschap en Steden de Staten van Over-Yssel daer toe geauthoriseerd, op den 13 juny deezes jaers publyk zal worden ingezet, en op den 11 july daer aen volgende den laetsten slag en effective verkopinge geschieden van 't vrye allodiale adelyke huys Havesate en Heerlykheyd Gramsbergen, en verscheyde daer by geleegen considerabele erven en landeryen, met het recht van aenstelling van een pastoor, custos en burgermeesteren van het steedje Gramsbergen; van privative Jagt in de voorn. heerlykheyd, van considerable visserye in de rivier de Veght; vicarie, en verdere preëminentien en gerechtigheden, als by de gedrukte biljetten en voorwaerden van verkopinge nader zal worden gespecificeerd. Iemand inmiddels hiervan nader onderrichtinge begeerende, addressere zig tot Deventer by de advocaten Bouwer en Putman."


Voor 40.000 gulden zou Reinhard Burchard Rutger des Heiligen Rijksgraaf van Rechteren (1702-1780) de nieuwe eigenaar worden. Door de verwerving van de Havezate Gramsbergen kreeg hij in 1727 het recht om verschreven te worden in de Ridderschap van Overijssel. De bezitter van het huis Gramsbergen (de havezate), had het recht om de vier burgemeesters van het stadje te benoemen. Deze mochten zich slechts bemoeien met plaatselijke aangelegenheden. De heer van Gramsbergen bezat ook het recht van collatie van de predikant, de koster en de schoolmeester te Gramsbergen. De inwoners waren verder onder-worpen aan de rechtsmacht van de schout van Hardenberg, Heemse en Gramsbergen die zetelde in het schoutenhuis in Heemse (het latere Huize Welgelegen).

Bovenstaande tekening (penseel, zwarte inkt, gewassen) van het Huis Gramsbergen, het kasteel van de heerlijkheid Gramsbergen, is toegeschreven aan Jacobus Stellingwerf, gedateerd ca. 1725. Het origineel wordt bewaard in de Bibliotheek van Rotterdam.

Trefwoorden:Gramsbergen, Havezate, Rechteren, Veiling, Ridderschap, Adel Overijssel