MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Stichting Heemkunde Markelo

Groep

Stichting Heemkunde Markelo is opgericht op 1 maart 1996. Zij heeft ongeveer 35 vrijwilligers, die iedere dinsdag- en donderdagmorgen werken aan het realiseren van de doelstelling (zie hieronder). We zijn gehuisvest in de Martinushof, het dienstgebouw van de Protestantse Kerk, in het centrum van Markelo.

Nadat al enkele jaren verschillende enthousiastelingen op informele wijze, los van elkaar bezig waren geweest om informatie over de plaatselijke geschiedenis te verzamelen, is op 1 maart 1996 de Stichting Heemkunde Markelo opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden/medewerkers/donateurs

Op dit moment zijn binnen de Stichting ruim 30 leden actief werkzaam. Markeloërs die interesse hebben in de plaatselijke geschiedenis en zich ook in willen zetten voor de realisatie van onze doelstellingen, kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. In onderling overleg zal dan afgesproken worden bij welke activiteit men ingezet kan/wil worden. De sfeer binnen onze club is gemoedelijk, gezellig en vrijwillig, echter niet vrijblijvend. De contributie bedraagt 17,50 euro per jaar; aanmelding bij een der bestuursleden.

Donateurs/abonnees:

Donateurs van onze Stichting zijn tevens abonnee op ons periodiek “Marclo’s Chronycke” dat twee maal per jaar verschijnt. De donatie bedraagt minimaal 17,50 euro per jaar; aanmelding bij een der bestuursleden.

De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

AVG Privacy verklaring:

Stichting Heemkunde Markelo, gevestigd aan Kerkplein 41 7475 AE Markelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Heemkunde Markelo
Kerkplein 41
7475 AE Markelo
https://www.dehofmarken.nl/markelo
privacy@stichtingheemkundemarkelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Heemkunde Markelo verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Contributiebedrag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Heemkunde Markelo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van ons periodiek en onze nieuwsbrief
  • Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Heemkunde Markelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zodra het donateurschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Heemkunde Markelo deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Heemkunde Markelo gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Stichting Heemkunde Markelo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast gebruikt Stichting Heemkunde Markelo analytische cookies en deelt deze cookiegegevens met Google. De analytische cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze bevatten dus geen persoonsgegevens die traceerbaar zijn naar een persoon. Met Google heeft Stichting Heemkunde Markelo een verwerkers overeenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Heemkunde Markelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Heemkunde Markelo en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid.

U kunt een verzoek hiertoe sturen naar privacy@stichtingheemkundemarkelo.nl.:

Stichting Heemkunde Markelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Heemkunde Markelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@stichtingheemkundemarkelo.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Disclaimer/Foto’s bestellen:

De Stichting Heemkunde Markelo presenteert op de beeldbank op website www.mijnstadmijndorp.nl/Markelo o.a. de collectie afbeeldingen en filmpjes.

Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.

De Stichting Heemkunde Markelo heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Als de Stichting Heemkunde Markelo abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt U verzocht ons daarover per brief of e-mail (secretaris@stichtingheemkundemarkelo.nl) te informeren onder vermelding van het betrokken Identificatienummer zodat we deze fout kunnen corrigeren.

De Stichting Heemkunde Markelo biedt dit beeldmateriaal en bijbehorende teksten aan onder een Creative Commons (Naamsvermelding – Niet commercieel – GelijkDelen)  3.0 Nederland licentie.

Het getoonde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de Stichting Heemkunde Markelo gebruikt worden voor commerciële toepassingen.

Ten einde dat te verhinderen zijn alle afbeeldingen rechtsboven in de foto voorzien van een watermerk met de tekst STICHTING HEEMKUNDE MARKELO.

Particuliere personen kunnen tegen betaling van € 2.00 per foto een digitale afdruk van een bepaalde foto verkrijgen na aanvraag daartoe via e-mail secretaris@stichtingheemkundemarkelo.nl .

Nadat de betaling (IBAN: NL28 RABO 0340 7588 05) binnen is worden de foto’s digitaal toegezonden, waarna men ze zelf kan (laten) afdrukken.

Voor commerciële toepassing is het verstrekken van beeldmateriaal mogelijk na overleg over het gebruik en de in rekening te brengen kosten.

Onderkomen

Onze bibliotheek, archief- en werkruimte is ondergebracht in een zaal van het Dienstgebouw van de Markelose Kerk (ingang tegenover de kerktoren).

Het adres luidt:

Kerkplein 41
7475 AE Markelo    

Openingstijden:

Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. In de maanden juli en augustus zijn wij gesloten (behalve op afspraak).

Meer info

Kijk voor meer informatie op onze website daar vindt u o.a. historische pandbeschrijvingen per buurtschap, beschrijving van diverse markelose families, kerkelijke bronnen, publicaties en nog veel meer.

p/a Martinushof

Kerkplein 41

7475 AE Markelo

 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Stichting Heemkunde Markelo

Stichting Heemkunde Markelo

Locatie op kaart