MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Friesewal - Een goede buur… Schuttevaer en Thorbecke

Verhaal

Friesewal - Een goede buur… Schuttevaer en Thorbecke

Een goede buur… Schuttevaer en Thorbecke
De Schuttevaerbrug en -kade zijn genoemd naar Willem Jan Schuttevaer. Deze schipper-koopman uit Zwolle ontpopte zich rond 1850 als voorvechter van de belangen van binnenvaartschippers. Hun belangen waren geschaad door verbeteringswerken aan het Zwolse Diep, de uitmondingsgeul van het Zwartewater in de Zuiderzee. De werken moesten een hoger waterpeil in de geul realiseren, zodat grote schepen makkelijker de haven van Zwolle konden bereiken. Om dit uit te voeren was een speciale N.V. opgericht.

Op de verbeterde waterweg werd een tol ingevoerd op het tonnage van schepen. De heffing trof ook de binnenvaartschepen, terwijl die met hun geringe diepgang amper profijt hadden van het verhoogde waterpeil. Om de binnenschippers tot betaling te dwingen werd een ketting gespannen over het Zwartewater. De tolkwestie liep hoog op en leidde tot een parlementaire enquête. Willem Jan Schuttevaer wist handig gebruik te maken van zijn contacten met toenmalig minister Johan Rudolf Thorbecke. Beiden waren Zwollenaren, leeftijdsgenoten en overburen van elkaar.

De regering in Den Haag ging overstag en dwong de N.V. de tol te heffen op diepgang in plaats van op tonnage. Hierdoor konden de meeste binnenschippers tolvrij varen over het Zwolse Diep. Als eerbetoon aan de inzet van Schuttevaer werd in 1863 de beroepsvereniging voor binnenvaartschippers naar hem vernoemd.

Good neighbours… Schuttevaer and Thorbecke
The Schuttevaer bridge and wharf are named after Willem Jan Schuttevaer. This skipper-merchant from Zwolle emerged around 1850 as the champion of the interests of inland shipping skippers. Their interests were harmed by public works to improve the Zwolse Diep, the outlet channel of the Zwartewater river into the Zuiderzee. The works were designed to create higher water levels in the channel, so that larger ships could reach the harbour at Zwolle more easily. A special plc was founded to implement this plan. A toll was added to the improved waterway based on the tonnage of ships. The levy also impacted inland shipping, while they had little to no benefit from the deeper water profile owing to their shallow draft. To force the inland skippers to pay, a chain was stretched across the Zwartewater. The toll debate got heated and led to parliamentary questions. Willem Jan Schuttevaer cleverly managed to utilise his contacts with the then minister Johan Rudolf Thorbecke. Both were from Zwolle, contemporaries and neighbours. The government in The Hague was convinced and forced the N.V. to charge the toll on the basis of draft and not tonnage. This meant that most inland skippers were able to sail toll-free over the Zwolse Diep. To honour the efforts of Schuttevaer, the professional association for inland shipping skippers was named after him in 1863.

Gute Nachbarn… Schuttevaer und Thorbecke
Die Schuttevaer-Brücke und die Schuttevaerkade wurden nach Willem Jan Schuttevaer benannt. Dieser Schiffer und Kaufmann aus Zwolle tat sich um 1850 als Verfechter der Interessen der Binnenschiffer hervor. Diese fühlten sich benachteiligt durch die Verbesserungsmaßnahmen am Zwolse Diep, der Verbindung zwischen dem Fluss Zwartewater und der Zuiderzee. Die umfangreichen Arbeiten sollten einen höheren Wasserstand in der Fahrrinne schaffen, damit auch größere Schiffe den Hafen von Zwolle erreichen konnten. Um dies zu verwirklichen, wurde eigens eine Aktiengesellschaft gegründet. Diese Aktiengesellschaft kassierte für die Benutzung der vertieften Wasserstraße eine Gebühr, die nach der Tonnage der Schiffe berechnet wurde. Diese Gebühr galt auch für Binnenschiffe, obwohl diese wegen ihres geringen Tiefgangs von dem erhöhten Wasserstand fast gar nichts hatten. Um die Binnenschiffer zum Zahlen zu zwingen, wurde eine Kette über das Zwartewater gespannt. Der eskalierende Streit schlag auch im niederländischen Parlament Wellen. Aber hier konnte sich Willem Jan Schuttevaer seine Kontakte zu dem damaligen Minister Johan Rudolf Thorbecke zunutze machen. Beide stammten aus Zwolle, waren im gleichen Alter und kannten sich aus der Nachbarschaft. Die Regierung in Den Haag ließ sich überzeugen und zwang die Aktiengesellschaft, die Gebühr künftig nach Tiefgang statt nach Tonnage zu erheben. So konnten die meisten Binnenschiffer das Zwolse Diep kostenlos befahren. Zur Würdigung des Einsatzes von Schuttevaer wurde 1863 die Berufsvereinigung der Binnenschiffer nach ihm benannt.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Zwolle gemeente, NL, Zwolle, Friesewal

Locatie op kaart