MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Diezerstraat - Aan het volk van Nederland

Verhaal

Diezerstraat - Aan het volk van Nederland

Aan het volk van Nederland
In de nacht van 25 op 26 september 1781 werd in Zwolle en andere steden het anonieme pamflet Aan het volk van Nederland verspreid. In het pamflet werd het bestuur van regenten en stadhouder Willem V fel bekritiseerd. Het stuk wordt gezien als een belangrijk document uit onze politieke geschiedenis. Pas veel jaren later werd duidelijk dat Joan Derk van der Capellen de opsteller ervan was. Joan Derk had als Gelderse edelman na veel strijd een zetel in de Overijsselse Staten bemachtigd. Als Statenlid zorgde hij met zijn radicale standpunten voor grote verdeeldheid. De man die in deze rumoerige tijd als voorzitter de boel bij elkaar moest houden was de drost van Salland, Arend Sloet. Heeft Arend vermoed dat de ‘lastpak’ uit zijn Staten achter het opruiende pamflet zat?

Arend woonde in de Diezerstraat. Het provinciebestuur had in die tijd nog geen vaste vergaderplaats, maar reisde met zijn ambtenaren en paperassen tussen Deventer, Kampen en Zwolle heen en weer. Na de aanwijzing van Zwolle tot provinciehoofdstad in 1798 werd in 1803 het woonhuis van de familie Sloet in de Diezerstraat aangekocht voor huisvesting van het bestuur. Andere panden volgden. In 1874 verrees hier Overijssels eerste nieuw gebouwde provinciehuis. Tegen dit neoclassicistische gouvernementsgebouw aan werd in 1895 de neogotische Statenzaal gebouwd.

To the people of the Netherlands
In the night of 25 September 1781, an anonymous pamphlet was distributed in Zwolle and other towns entitled To the people of the Netherlands. The pamphlet sharply criticised the Council of Regents and Stadtholder Willem V. The piece is considered an important document in our political history. It was only many years later that it became clear that Joan Derk van der Capellen was the author. As Gelderland nobility, Joan Derk had managed after a long battle to secure a seat in the Overijssel provincial council. As a council member, he caused a lot of division with his radical standpoints. The man who as chairman was tasked with keeping everything together during this tumultuous period was the Chief Bailiff of Salland, Arend Sloet. Did Arend suspect that the ‘trouble-maker’ in his council was behind the inflammatory pamphlet?

Arend lived in the Diezerstraat. The provincial council didn't have a permanent home at that point in time, but travelled back and forth with its functionaries and paperwork between Deventer, Kampen and Zwolle. After the appointment of Zwolle to provincial capital in 1798, the home of the Sloet family in the Diezerstraat was purchased in 1803 to accommodate the council. Other buildings followed. In 1874, the first newly constructed provincial offices were erected for Overijssel. Adjacent to this neoclassical governing building, the neo-Gothic Statenzaal was built in 1895.

An das Volk der Niederlande
In der Nacht vom 25. zum 26. September 1782 wurde in Zwolle und in anderen Städten das anonyme Pamphlet An das Volk der Niederlande verbreitet. In dem Pamphlet wurde die Herrschaft der Regenten und des Stadthalters Wilhelm V heftig kritisiert. Das Schriftstück gilt heute als wichtiges Dokument aus der politischen Geschichte des Landes. Erst viele Jahre später stellte sich heraus, dass das Werk aus der Feder von Joan Derk van der Capellen stammte. Joan Derk hatte als Edelmann in Geldern nach zähem Ringen einen Sitz in den Provinzialständen von Overijssel erobert. Als Abgeordneter säte er mit seinen radikalen Standpunkten große Zwietracht. Der Mann, der in dieser bewegten Zeit als Vorsitzender für Recht und Ordnung zu sorgen hatte, war Arend Sloet, der Droste von Salland. Hatte Sloet vermutet, dass der „Querulant“ aus seinem Parlament hinter dem aufrührerischen Pamphlet steckte?

Sloet wohnte in der Diezerstraat. Die Provinzverwaltung hatte in dieser Zeit noch keinen festen Tagungsort. Stattdessen reiste man mit sämtlichen Beamten und mit Sack und Pack zwischen Deventer, Kampen und Zwolle hin und her. Nachdem Zwolle 1798 zur Provinzhauptstadt erklärt worden war, wurde 1803 das Wohnhaus der Familie Sloet in der Diezerstraat gekauft und zum Sitz der Provinzverwaltung erklärt. Andere Gebäude sollten folgen. 1874 entstand hier das erste neu gebaute Provinzhaus von Overijssel. 1895 wurde an dieses neoklassizistische Regierungsgebäude der neogotische Plenarsaal angebaut.

Auteur:Allemaal Zwolle
Trefwoorden:Verhalen over Zwolle
Locatie:Overijssel, NL, Zwolle, Diezerstraat

Locatie op kaart