MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Kapelaan Visscher in Wierden in het verzet.

Verhaal

Kapelaan Visscher in Wierden in het verzet.

Fotoonderschrift : Kapelaan Visscher zo hij in 1941 naar Wierden kwam.

Kapelaan Visscher in Wierden in het verzet.

Kapelaan Visscher kwam op 22 augustus  1941 als eerste kapelaan naar Wierden. Hij was zeer betrokken bij het verzet en de illegaliteit in Wierden. Pastoor van Dam hield zich voornamelijk bezig met het parochiële werk. Kapelaan Visscher heeft met verschillende personen die in het verzet zaten in Wierden gewerkt. Onder andere met Jan van Hessen, Jan Kolkman de fotograaf, Jan Groote die later trouwde met Gieny Pagrach en met Jan Zandhuis die regelmatig Engelse piloten onderdak gaf. Jan zijn zus Hannie was koerierster in de oorlog. Een gedeserteerde Duitse soldaat, Leo Blumkowski, was ondergedoken bij een zwager van kapelaan Visscher die in Beesd in Brabant woonde. Toen het voor de Duitse gedeserteerde soldaat te gevaarlijk werd zorgde de kapelaan dat hij in Wierden kwam en kon onderduiken bij meester Nieuwboer op de zolder van de school op het Hoge Hexel. De Duitse soldaat Leo werkte regelmatig op de boerderij van Klein Douwel. Hij was ook aanwezig op zondag 11 februari 1945 in het huis van meester Nieuwboer toen kapitein Lancker werd doodgeschoten. Voordat Leo Blumkowski op het Hoge Hexel was ondergedoken had hij eerst twee dagen in het kolenhok van de pastorie aan de Stationsstraat gezeten. In dezelfde tijd lag er bij de kapelaan een Engelse piloot onder het bed. Er was er maar één die hiervan op de hoogte was, koster Tichel-Wilm, Willem Niehuis. De kapelaan zei het volgende over Willem: “Hij was een vraagbaak voor mij, en hij zweeg als het graf, hem kon je alles in vertrouwen vertellen. Maar hij wist ook alles en was overal van op de hoogte. Hij heeft veel onderduikers gered en in huis gehad ”. Pastoor van Dam en de huishoudsters juffrouw Gerda en Leonie wisten niet wat er allemaal op de pastorie gebeurde maar hebben de kapelaan heel goed verzorgd tijdens de oorlogsjaren. De pastoor liet me helemaal vrij. De Kapelaan vertelde ook nog dat de pastoor hem altijd op vrijdag het loon uitbetaalde en dan lag er ƒ10  op de trap die naar zijn slaapkamer leidde.

In Wierden werd ook een afdeling van de Nederlandse Arbeids Dienst opgericht. Vanwege de bezetting was er niet veel te beleven in de kampen. Vandaar dat er voor deze jongeren door parochiële organisaties werd ingesprongen, waaronder kaartavonden in het St. Jansgebouw. Kapelaan Visscher was de grote organisator achter dit werk en bemoeide zich steeds meer met de jongens van de arbeidsdienst en het illegale werk. Hij werd dan ook al gauw beschuldigd van ondermijnende werkzaamheden door het hoofdkwartier van de Arbeidsdienst uit Doorn. Hij werd onder andere beschuldigd van het verstrekken van beschimmeld brood, hij had zogenaamd een “slechte invloed” op de jongens van de Arbeidsdienst die in Wierden gelegerd waren. De klachten over de kapelaan kwamen ook Opperarbeidsleider Corman uit Den Haag  ter ore. Om hem verder te beschermen werd de kapelaan op last van de Aartsbisschop overgeplaatst naar de parochie Driebergen – Rijssenburg.

De hele Wierdense gemeenschap vond het jammer dat hij moest vertrekken vanwege de moedige daden die hij in de oorlogsjaren in Wierden verrichte.

Antoon Visscher werd geboren op 22 november 1916 te Arnhem, priester gewijd op 20 juli 1941 en overleed op 15 februari 1999 te Nijmegen.

Fotoonderschrift: Antoon Visscher werd benoemd als legeraalmoezenier in 1946.