MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Een schietbaan in Wierden?

Verhaal

Een schietbaan in Wierden?

Inderdaad, dat vragen veel inwoners van Wierden zich af als je over de schietbaan
begint. Men kent de Schietbaanweg maar men weet niet dat er vergeten en verscholen
in het groen, haaks op die Schietbaanweg in Wierden, nog restanten van
een poortenschietbaan liggen. Een mooie aanleiding om iets over de historie te
vertellen en over de plannen die er met de schietbaan zijn.
Hiervoor is veel informatie over deze schietbaan uit het gemeentearchief gebruikt.
Ook verhalen van omwonenden en onze oudere inwoners hebben meegeholpen
om onderstaand artikel te kunnen schrijven. Er zijn veel details opgenomen
zodat er voor elk wel wat leuks in terug te vinden is.

De schietbaan is aangelegd in 1939 en werd onder voorzitterschap van burgermeester J.C. Van den Berg geëxploiteerd in de “Vereeniging tot exploitatie van een schietbaan in de gemeente Wierden”.
De aanleiding om destijds een schietbaan aan te leggen heeft alles te maken met de situatie in Nederland rond die tijd. Weliswaar was Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven maar er braken tijdens en kort na het einde van die oorlog ook in ons land onlusten uit. Als reactie daarop werden in veel plaatsen zogenaamde burgerwachten opgericht. Dit waren zelfstandige groepen maar ze konden in tijd van nood door de burgemeester worden ingezet als verlengstuk van de politie bij de ordehandhaving. De burgemeester speelde een belangrijke rol bij het reilen en zeilen van deze groep burgers. De leden van de Burgerwacht hadden allen een geweer en het is dan ook te begrijpen dat de behoefte aan een oefenplek groot was. In augustus 1939 moest de burgerwacht in verband met de mobilisatie haar wapens en munitie inleveren. Later zouden ze een beperkte hoeveelheid wapens en munitie terugkrijgen om daarmee te kunnen blijven oefenen. Daarnaast waren er in die tijd veel vrijwilligers die zich wilden inzetten voor de verdediging van het vaderland. Dit leidde tot de oprichting van diverse Landstorm korpsen. Deze Landstorm heeft overigens niets te maken met de in 1943 door de Duitsers opgerichte Landwacht Nederland die later werd hernoemd tot Landstorm Nederland. De in Wierden opgerichte ‘Vereeniging’ verhuurde de schietbaan aan de Vrijwillige Burgerwacht en de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm voor het oefenen met geweren en karabijnen. Er mochten ook andere verenigingen schieten mits die personen of instellingen geen doelen nastreefden die in strijd waren met het van regeringswege in de Staat der Nederlanden uitgeoefend gezag. Het was dus geen schietvereniging maar een verhuurinstantie. De leden van het eerste bestuur waren: Burgemeester J.C. van den Berg (voorzitter), Jan Sutherland (stationschef), Hendrikus Antonius Hobert (fabrieksarbeider) en Berend Jan Klaas I (winkelier). Allen waren lid van de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.

Informatie Door: Harry Büter, secretaris Stichting Schietbaan Wierden

Auteur:Historische kring Wierden