MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De oprichting van het Groene Kruis Wierden

Verhaal

De oprichting van het Groene Kruis Wierden

We spreken over de maand december van het jaar 1904. Burgemeester Van den Berg belegde een vergadering om de belangstelling van de bevolking voor een Groene Kruis afdeling Wierden en omstreken te testen. Er kwamen ongeveer vijftig mensen op de vergadering die tot oprichting besloten en een voorlopig bestuur kozen. Dokter Ruipers uit Enter werd bereid gevonden om in de dorpen en buurtschappen lezingen te houden om op het belang van het Groene Kruis te wijzen en de benodigde propaganda te maken om als lid toe te treden. Weldra had men op deze wijze vijfhonderd leden.

Op 14 februari 1905 vond in de openbare school de eerste algemene ledenvergadering plaats. In het samengestelde reglement van de vereniging stond onder andere vermeld dat de jaarlijkse contributie minstens ƒ0,25 zou bedragen “Zij die eerst lid worden tijdens eene ongesteldheid in het huisgezin” betalen als entree boven op de gewone contributie ƒ1,00 extra. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter burgemeester J.C. Van den Berg, G. Müller, J. Lindeman, T. Ruipers, B.J. Velten, K. op den Akker, H. Woolderink, B. Hommes, G.J. van de Haar, G. Hietband, J. Becking en G. Bremmer.

De tweede algemeene ledenvergadering vond in 1906 plaats in het logement Nijhof en er waren zeventig leden. Hevig wordt in deze vergadering gediscussieerd waar de jaarlijkse vergadering moet plaats vinden in Wierden of Enter of beurtelings. Door verschillende oorzaken blijkt men in Enter weinig sympathie te krijgen. In 1913 wordt uiteindelijk besloten het depot Enter onder te brengen in een der buurtschappen.

Belangstelling

Eigenaardig is dat de jaarvergadering in 1906 en 1907 al om zes uur ’s avonds beginnen, in 1909 begon men weer om half acht te vergaderen. De belangstelling voor de jaarvergadering neemt langzamerhand af, in 1913 zijn er nog dertien leden en op 17 februari 1915 nog slechts zeven leden ter vergadering. Alleen als er zich allerlei problemen voordoen komen op 25 maart 1915 niet minder dan 88 leden ter vergadering. Het wordt een emotionele en roerige vergadering met verwijten over een weer. Persoonlijke tegenstellingen zorgen voor ingezonden stukken in de krant. Het ging vooral om de inkoop van een kookpot voor het ontsmetten van gebruikte artikelen. In de daarop volgende jaren komt de vereniging weer in rustig vaarwater.

Tuberculose

De steun aan tuberculose patiënten is in die tijd de belangrijkste taak van het Groene Kruis, door toedoen van de voorzitter is door gegoede lui een bedrag van ƒ120,00 bij elkaar gebracht om tuberculose patiënten spullen te laten toekomen die nodig zijn aldus de notulen. Tijdens de expositie 'Zorg in Uitvoering' zullen regelmatig artikelen worden gewijd aan het onderwerp zorg en historie, dus wordt zeker vervolgd.

*Fotobijschrift: Foto uit ±1920. Staand v.l.n.r. Burgemeester J.C. van den Berg, Notaris ten Hoopen, mejuffrouw Cato Poulie, mevrouw Müller ter Hoorne, en verloskundige mevrouw Fie Hofman Bergsma.
Links Wijkverpleegkundige J.J. van de Noorda op haar 225 cc twee takt Neracar met naafbesturing en rechts Dokter G.H. Beens op zijn 600 cc liggende tweecilinder Douglas. Beide motoren van Amerikaanse makelij.

Auteur:Uit: De Wiezer
Trefwoorden:Groene Kruis
Locatie:Wierden