MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Citaat Uit de krant van vrijdag 7 april 1961

Verhaal

Citaat Uit de krant van vrijdag 7 april 1961

Citaat Uit de krant van vrijdag 7 april 1961
Historische Kring Wederden

Fotobijschrift: Eerste steenlegging op 26 augustus 1950 door J.G. Goedhart directeur van de Export, woningen Aanslagdwarsstraat mede gebouwd op initiatief van de Exportslachterij.

De heer J.G. Goedhart vertrekt naar Ede.
Ruim vijftig jaren achtereen ingezetene van een bepaalde woonplaats te zijn geweest en in die reeks van jaren steeds op alle terrein op even gewaardeerde als bewonderenswaardige wijze zijn steentje aan de belangen van het geheel te hebben bijgedragen is zeker iets waarbij even mag worden stilgestaan.
Dit doen we ook met grote instemming en voldoening wanneer we ons bepalen bij de persoon en de arbeid van de heer J.G. Goedhart, oud directeur van de Wierdense Vleeswarenfabriek, onze woonplaats gaat verlaten en zich in Ede gaat vestigen.
Meer dan vijftig jaar geleden begon de heer Goedhart zijn werkzaamheden in Wierden. Dat was voor de Eerste Wereldoorlog en de omstandigheden die deze wereldbrand direct achter zich aan sleepte, hebben hem ter stond handen vol werk gegeven. Dankzij hem kon de Wierdense Vleeswarenfabriek in de loop haar vleugels steeds verder uitslaan en in 1938 werd een verbouwing ter hand genomen die de fabriek in omvang zodanig toenemen dat Wierden met recht een belangrijke industrie ging verkrijgen in de Vleeswarenverwerking. Juist toen men in 1940 met de verbouwing gereed was brak de 2e Wereldoorlog uit en opnieuw vereiste de leiding van deze fabriek veel tact en stuurmanskunst.
De heer Goedhart heeft gewoekerd met de mogelijkheden die hem waren overgebleven en heeft zich de dank van velen verworven voor de humane wijze waarop hij zo goed als dat kon aan de voedselvoorziening ten nutte kunnen maken.
In 1951 was hij veertig jaar verbonden aan de Export en werd hem een feest aangeboden in het Groenendal te Almelo. Burgemeester Maalderink mocht hem daar de versierselen behorend bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau opspelden.
Deze werden hem tevens uitgereikt voor de vele werkzaamheden die Goedhart vervulde in onder andere het Raadslidmaatschap voor de A.R.P. en de kerkelijke gemeenschap van de Gereformeerde kerk.
Wierden ziet hem node gaan, maar wederkerig kan het haast evenzo worden gezegd.

Auteur:Uit: De Wiezer