MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Almelose munten

Verhaal

Almelose munten

Hoe oud onze stad precies is, is een veel gestelde vraag die echter niet te beantwoorden is. Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden zoek ik regelmatig naar tastbare bewijsstukken uit het verre Almelose verleden.

Het oudste tastbare bewijsstuk is een perkamenten document uit het jaar 1157 waarin Everhard van Almelo als getuige verscheen bij een grondtransactie.
Maar tijdens mijn speurtocht stuitte ik ook op een zeer oud niet papieren bewijsstuk. Onze stad dankt haar naam aan deze adellijke familie die haar zetel in Almelo had. Met het overlijden van Arnold IV van Almelo rond 1365 stierf de familie van Almelo in mannelijke lijn uit. De heerlijkheid Almelo ging nu over op zijn erfdochter Beatrix II, die rond 1355 met Everhard van Heeckeren getrouwd was. Onder de ‘leiding’ van Everhard nam de welvaart in Almelo sterk toe, zodat er behoefte kwam aan meer betaalmiddelen in de vorm van muntstukken. 

Grote betalingen vonden vooral plaats met behulp van uit Florence afkomstige gouden guldens en, in Nederland vervaardigde, zilveren groten.
Een groot had ongeveer de omvang van de ons nog wel bekende nikkelen Nederlandse gulden.
Kleine betalingen geschiedde vooral met behulp van zogenaamde kwart groten en achtste groten. Deze hadden de diameter van een kwartje respectievelijk een dubbeltje. Met name aan deze munten met een lagere waarde bestond een groot tekort. Om aan de vraag aan munten te voldoen liet Everhard van Heeckeren rond 1370 munten ter waarde van een kwart groot en een achtste groot slaan. Op de voorzijde van de muntjes staat een schild met 12 ruiten, zijnde het wapen van de familie van Almelo. Rondom het wapen staat de tekst ’Moneta de Almelo’ (geld van Almelo). Op de keerzijde staat een kruis, zijnde het wapen van de familie van Heeckeren. Rond dit wapen staat ‘Everar de Heke’.
Toen er vanaf 1380 voldoende muntstukken uit de grote Overijsselse steden (Deventer, Kampen, Zwolle) beschikbaar kwamen, werden er geen Almelose munten meer geslagen. De rondtrekkende kooplieden waren goed bekend met de munten van de grote steden. Tegen ‘lokaal’ geslagen muntjes keken zij veelal vreemd aan. Om deze reden is dan ook vermoedelijk gestopt met het vervaardigen van Almelose munten.
De Almelose muntjes zijn uiterst zeldzaam. Exemplaren zijn te zien in de collecties van het museum voor heemkunde te Almelo, en de collecties van de Nederlandsche Bank te Amsterdam en het Koninklijk Penningkabinet te Leiden.
Al met al kan gesteld worden dat Everhard van Heeckeren met de in zijn opdracht vervaardigde muntjes een bijzonder tastbaar bewijs heeft nagelaten uit het Almelose verleden.

Trefwoorden:Munten, Munt, Monate de almelo
Personen:Arnold IV, Beatrix II, Everhard Van Heeckeren
Periode:1157-1380
Locatie:Almelo